Protection

Die Protections, oder auch Scheuerschutz-Muffen, werden am Schlauchpaket an potentiellen Berührungsstellen mit dem Roboter angebracht. Die Protections dienen dem Verschleißschutz und der Erhöhung der Lebensdauer.

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

Kontakt